מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות אתר View-hotel.net

עודכן: מאי 2023

1. כללי:

  1. משתמש יקר! מלון וויו הוטל להלן:("המלון") מכבד את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו (להלן:" המשתמש" ו/או "המשתמשים") באתר האינטרנט www. View-hotel.net (להלן: "האתר ו/או הפלטפורמה") המופעל על-ידי המלון וכן הנעזרים בשירותים הניתנים בפלטפורמה להלן ביחד ("השירותים").
  2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ,הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמש המלון במידע שנמסר לו והנאסף על ידו אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצדם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
  3. המלון רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו,  אשר ימצא במתכונתו המעודכנת בפלטפורמה .שימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. מטרות ואופן השימוש במידע:

  1. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים של המלון והשימוש בפלטפורמה, כאשר יכול שיעשה שימוש במידע כדי להתאים לך אישית את חווית הגלישה, את הפרסומות שיוצגו ,הצעות והטבות. אנו נאסוף את המידע גם כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ,וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של המלון עמך, לשם תחזוקת ושיפור הפלטפורמה, התכנים המוצגים בה, פיתוח שירותים ומוצרים נוספים של המלון, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה ,גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), דיוור ישיר, מסחריות וסטטיסטיות, ביצוע מחקרים סטטיסטיים, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים ,לרבות מפרסמים.
  2. איסוף מספר תעודת זהות נעשה אך ורק לצורכי אימות תשלום ונמחק ממאגרי המידע של המלון בתכיפות .זאת למעט לצורך שמירה והצגת מספר הזיהוי בחשבונית העסקה.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, יהא המלון רשאי לשלוח ,מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ'אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.

ג. Cookies:

8. בפלטפורמה נעשה שימוש במזהים דיגיטליים, בעוגיות ודומיהן (להלן יחדיו: "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולה השוטף והתקין, לצרכי אבטחה, וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמה, לשם קבלת החלטות בנוגע אליך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים בפלטפורמה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, ולהתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך.

9. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המלון. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי ,ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפלטפורמה, כתובת ה- IP שלך ,מאפייני המכשיר שלך, ועוד. יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים ,לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והמלון נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המלון או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. 
10. עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג ', למשל עוגיות של חברת Google  גון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics  ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook. 

4. איזה מידע נאסף בפלטפורמה?

11. השימוש בפלטפורמה, לרבות הגלישה בה, והשימוש בשירותים הניתנים על ידי המלון, טעונים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים. 
12.בעת ביצוע רכישה תתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת למשלוח ולחשבונית.
13. עת יצירת קשר עם המלון, בטופס משוב, בטלפון או במייל, ייאסף המידע הקשור ביצירת הקשר, לרבות התוכן הנמסר בפניה ובמענה.
14. בשימוש בפלטפורמה ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה ,כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש בפלטפורמה, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies).
15. כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים .עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטי תשלום ברכישה), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם. 
16. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע הרשומים של המלון, ויוחזק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות באמצעות שירותי" ענן", בארץ ו/או בחו"ל, לרבות בארה״ב או בבריטניה.
17. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

5. אבטחת מידע :

11. המלון עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי המלון מקדיש משאבים ונוקט אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט. 
12. במסגרת שירותי המלון עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי המלון ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, למלון לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך המלון לא יישא בכל אחריות ביחס לכך. 
13. האתר מאובטח עפ"י תקן SSL Secure Shopping פרטי כרטיס אשראי לא נרשמים בפלטפורמה ולא נשמרים בידי המלון. 

6. מסירת מידע לצד שלישי:

11. המלון עשוי להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו: 
12. כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות שילוח, חברות סליקה ,ספקי שירותי ענן וכיוצא באלו; 
13. במסגרת פעילותיו מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים ; 
14. בכל מקרה בו תפר את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם ,פעולות המנוגדות להוראות התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
15. לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה למלון למסור את המידע לצדדים שלישיים ,לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה; 
16. בכל מקרה בו יסבור המלון, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור למלון, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי; 
17. במקרה בו יעביר ו/או ימכור ו/או ימחה המלון לצד שלישי את פעילותיו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה במלון, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסי החברה המתפעלת אותו, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 
18. המלון עשוי למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי. 

7. חשבונית דיגיטלית:

11. השירות הניתן על ידי המלון כולל הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה, לבחירת המשתמש. 
12.בעניין זה יובהר, כי השירות של הפקת החשבוניות הדיגיטליות יינתן באמצעות ספק השירותים, המספק למלון את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות.

8. יצירת קשר בנושאי פרטיות :

11. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המלון ואף לבקש מהמלון לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או לבקש את מחיקתו מכל סיבה – זאת מבלי לגרוע מחובת המלון על פי חוק לשמור מידע מסוים. 32. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן לפנות אלינו במייל:  shahbaa@view-hotel.net המלון ישתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר. 

כלי נגישות

Powered by - Wemake